Skip to content Skip to footer

Huurvoorwaarden Mountainbike Verhuur Deventer

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 – Betaling en tarieven
Artikel 3 – Levering en terug bezorging
Artikel 4 – Staat en controle verhuurde
Artikel 5 – Verplichtingen huurder
Artikel 6 – Schade en gebreken
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Huurverzekering
Artikel 9 – Borgsom en verrekening
Artikel 10 – Opzegging/beëindiging
Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillenregeling
Artikel 12 – Identiteit van de ondernemer

 1. Algemeen
  1. Deze verhuurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van mountainbikes door Mountainbike Verhuur Deventer, Zaanstraat 112, 7417WP Deventer, hierna te noemen Mountainbike Verhuur Deventer.
  2. Onder de door Mountainbike Verhuur Deventer verhuurde goederen wordt mede verstaan alle toebehoren, waaronder helm, fietscomputers en eventuele andere accessoires, hierna te noemen het verhuurde.
 2. Betaling en tarieven
  1. Het huurtarief dient voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Transacties dienen voltooid te worden door middel van de volgende betaalmogelijkheden: iDeal of Mastercard. Bij uitzondering kan er op de locatie betaald worden. Dit dient vooraf afgestemd te worden met de verhuurder.
  2. De tarieven staan vermeld op onze internetsite en zijn inclusief BTW en exclusief servicekosten.
 3. Levering en terug bezorging
  1. Huurder dient bij levering van het verhuurde een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Verhuurder is gerechtigd hier een kopie van te maken.
  2. Mountainbike Verhuur Deventer heeft het recht aanvullende zekerheden van huurder te verlangen waaronder het achterlaten van de autosleutels.
  3. Huurder dient het verhuurde op het adres van Mountainbike Verhuur Deventer op te halen en op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij Mountainbike Verhuur Deventer terug te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. Vroegtijdig terugbezorgen van het verhuurde geeft geen recht op terugbetaling van de huur.
  5. Bij te late terug bezorging wordt aan huurder aanvullende huur van € 10,00 per uur per verhuurde in rekening gebracht.
 4. Staat en controle verhuurde
  1. Huurder verklaart het verhuurde in goede staat te hebben ontvangen. Mountainbike Verhuur Deventer wordt dus geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
  2. Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het verhuurde op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij Mountainbike Verhuur Deventer te melden en vast te laten leggen.
 5. Verplichtingen huurder
  1. De huurder dient het verhuurde zorgvuldig te behandelen en te gebruiken en mag geen veranderingen aan het verhuurde aanbrengen. 
  2. Het is huurder niet toegestaan om het verhuurde aan derden in gebruik te geven, waaronder begrepen wordt het in onderverhuur geven of de huurrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen.
  3. Het is de huurder niet toegestaan om het verhuurde zonder toezicht en/of niet afgesloten achter te laten op een zodanige wijze dat er enige kans bestaat op diefstal, gebruik door derden of beschadiging door derden.
  4. Het is niet toegestaan om onze mountainbikes mee te nemen per auto of fietsendrager.
  5. Het gebruik van een helm is verplicht. Wanneer men niet over een eigen helm beschikt kan deze bij Mountainbike Verhuur Deventer worden gehuurd.
 6. Schade en gebreken
  1. Gedurende de tijd tussen het moment dat het verhuurde door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd bij Mountainbike Verhuur Deventer, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of te niet gaan van het verhuurde voor rekening en risico van huurder.
  2. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het verhuurde, alsmede diefstal van het verhuurde, terstond aan Mountainbike Verhuur Deventer te melden.
  3. Veranderingen en/of reparatie aan het verhuurde mogen uitsluitend door of in opdracht van Mountainbike Verhuur Deventer worden verricht.
  4. Mountainbike Verhuur Deventer is gerechtigd de extra kosten voor reparatie, vervoer en berging, aangiften van vermissingen e.d. aan huurder in rekening te brengen.
  5. In geval van schade aan het verhuurde, zal huurder de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen datum aan Mountainbike Verhuur Deventer voldoen. Uiterlijk 3 dagen na inleveren van het gehuurde zal Mountainbike Verhuur Deventer contact opnemen met huurder over de schade.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Gebruik van de mountainbikes is volledig op eigen risico. Mountainbike Verhuur Deventer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na de huurperiode of bij deelname aan de activiteiten van Mountainbike Verhuur Deventer.
  2. Het (gebruik van) verhuurde is niet verzekerd tegen diefstal, beschadiging of letsel aan zijde van de huurder. Het huren en berijden van het verhuurde geschiedt dan ook geheel op eigen risico van de huurder, die voorts aansprakelijk is voor de gevolgen van diefstal, beschadiging en alle overige schade, ongeacht aard of oorzaak, waaronder schade aan het verhuurde, anders dan gebreken aan het verhuurde zelf die ten gevolge van normaal gebruik en normale slijtage kan zijn ontstaan, die in redelijkheid niet voor rekening van de huurder dient te komen.
  3. De huurder dient zelf een adequate WA-verzekering en een voor de activiteit adequate ongevallenverzekering af te sluiten.
  4. Bij diefstal, vermissing of in geval het verhuurde geheel verloren gaat ten gevolge van een ongeval of enige ander van buiten komend onheil, stelt Mountainbike Verhuur Deventer de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het verhuurde, onverlet de verplichting tot vergoeding van bijkomende schade, waaronder huurderving.
 8. Huurverzekering
  1. Het is mogelijk een verhuurverzekering af te sluiten. In dat geval is het gehuurde gedekt tegen diefstal of verlies (alleen wanneer een officiële politieaangifte kan worden overhandigd) en schade (alleen wanneer de fiets op de juiste manier gebruikt is, oneigenlijk gebruik is niet verzekerd).
  2. De kosten van de verhuurverzekering bedragen 15% van de huursom. Bij diefstal, verlies of schade is te allen tijde een eigen risico verschuldigd:
    1. Het eigen risico voor een hardtail mountainbike bedraagt € 300,-
  3. De verhuurgarantie dekt géén persoonlijke schade of letsel.
 9. Borgsom en verrekening
  1. Voor aanvang van vertrek is door de huurder een borgsom verschuldigd, welke contant of per pin voldaan kan worden. De borgsom staan vermeld op onze internetsite.
  2. De betaalde borg wordt door de verhuurder aan de huurder terugbetaald op het moment dat het verhuurde in dezelfde staat als waarin deze werd afgeleverd aan het eind van de verhuurperiode wordt geretourneerd.
  3. Verhuurder is gerechtigd om ontstane schade en/of aanvullende huur wegens het te laat retourneren te verrekenen met de borgsom. Onverminderd het recht van verhuurder om in het geval deze niet toereikend is aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 10. Opzegging/beëindiging
  1. De huurovereenkomst kan door Mountainbike Verhuur Deventer met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. Huurder is dan verplicht het verhuurde terstond aan Mountainbike Verhuur Deventer te retourneren. Indien huurder dit nalaat, heeft Mountainbike Verhuur Deventer het recht het verhuurde terug te halen.
  2. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts dan geldig indien deze voor de verhuurder schriftelijk of per e-mail aan de huurder zijn bevestigd.
  3. Annulering bij losse verhuur van de reservering, of minder deelnemers, tot 24 uur voor aanvang is kosteloos.
  4. Wanneer huurder besluit de overeenkomst op te zeggen binnen 24 uur voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode, brengt Mountainbike Verhuur Deventer de volledige huurkosten in rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichtingen jegens huurder en
   zonder opgave van redenen te annuleren tot 2 dagen vóór aanvang van de huurtermijn.
   Na die periode is verhuurder gehouden tot vergoeding van de huursom, die huurder bij doorgang van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Verhuurder blijft echter gerechtigd om in geval te harer beoordeling de weersomstandigheden het gebruik van het verhuurde met het oog op de veiligheid van de huurder/deelnemer of de kans op schade aan het verhuurde niet verantwoord is, tot aan de aanvang van de huurovereenkomst eenzijdig te annuleren zonder enige schadeplichtigheid. Ook het tussentijds afbreken van de huurovereenkomst is om redenen als in de vorige volzin bedoeld, door de verhuurder mogelijk.
 11. Toepasselijk recht en geschillenregeling
  1. Op alle verhuur, aanbiedingen en overeenkomsten van Mountainbike Verhuur Deventer is het Nederlands recht van toepassing.
 12. Identiteit van de onderneming

Mountainbike Verhuur Deventer

Vestigingsadres:
Zaanstraat 112
7417WP, Deventer Overijssel

Telefoonnummer: +31 570 865 755 / +31 684 076 107
Bereikbaarheid: Maandag t/m Zondag van 9:00 tot 17:00. 

E-mailadres: info@mountainbikeverhuurdeventer.nl

KvK-nummer: 76449068
BTW-nummer: NL003.085.768.B37

Ons algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2024.